Selbu-saken avgjøres i Høyesterett i 2001

En tvist mellom Essand og Riast/Hylling reinbeitedistrikter og grunneiere i Selbu i Sør-Trøndelag ble i 2001 av Høyesterett avgjort i henhold til gammel samisk brukstradisjon. Saken ble reist i Midt-Trøndelag herredsrett i desember 1995. Grunneierne hevdet at samene ikke hadde beiterettigheter på deres private eiendommer innenfor reinbeitedistriktene. Samene hevdet sin rett i henhold til “alders tids bruk”. Dommen som falt til samisk fordel var en ny tilnærming for “alders tids bruk ” ved at den var tilpasset til samisk bruk av landområder. Ifølge Themnér (2013 : 74) tok retten denne gangen hensyn til forskjeller i samisk språkbruk, reindriftsforhold, og en nøye studie og kildekritikk ble gjort av de undersøkelser som fant sted i løpet av 1800 – tallet .

Dommen innebar et skifte i rettens syn på samisk sedvanerett og var en milepæl i den samiske rettshistorien i Norge.

Alders tids bruk:
Rettsregler om hvordan man gjennom lang tids bruk av eiendom kan etablere en rettighet til bruken. Reglene om alders tids bruk er ikke lovfestet. De følger av sedvanerett og er utviklet gjennom Høyesteretts praksis. 

Kilde: Alders Tids Bruk. (2013, 14. november). I Store norske leksikon. Hentet 9. april 2016 fra https://snl.no/alders_tids_bruk.

 

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden