Åtte årstider

De samiske årstidene følger reinens liv gjennom årsløpet. De starter ikke på bestemte datoer men når tida er inne for en ny etappe i reindriftsåret, som kalvingstid eller flytting til vinterbeite.

Det beskrives åtte årstider i det sørsamiske språket. Disse er gïjre-daelvie, gïjre, gïjre-giesie, giesie, tjahktje-giesie, tjahktje, tjahktje-daelvie og daelvie.

Gïjre-daelvie – vårvinter – er tida da reinen flyttes fra vinterlandet til vårlandet i lavere fjellområder. Denne vårflyttinga skjer i mars-april, og dette må gjøres før kalvinga starter.

Gïjre – vår – kommer i mai, og simlene trekker til sine kjente kalvingsplasser som de bruker år etter år, gjerne i sørhellinger der det blir tidlig bart. Da trenger de ro og må ikke forstyrres. Fjorårskalvene må forlate mora, og reinsbukkene forlater flokken og går i små grupper.

Gïjre-giesie – vårsommer – når kalvinga er ferdig i juni finner simlene med de nye kalvene gjerne beiteplasser beskyttet i bjørkekratt og bekkefar der det blir tidlig grønt. Nå kan reingjerder settes i stand.

Giesie – sommer – som kommer med stigende temperaturer i juli får reinen til å trekke i høyden igjen for å slippe unna varmen og plagsomme insekter.  Det blir tid for reinmerking av kalvene, og da må reinen hentes fra store områder til gietie -reingjerde – som er ei innhegning der reinen samles. Kalven følger mora si, og slik kan reineierne se hvem som er kalven til simlene de eier. Kalven får så eierens reinmerke i øret.

Tjaktje-giesie – høstsommer – i august får reinen til å trekke ned til myr og bjørkeskog igjen. Det gjelder å samle nok næring før vinteren, og i tillegg til grønt som løv og gress er reinen glad i sopp. Reinsbukker som skal slaktes dette året må samles mot slutten av august før brunsttida. Nå er de størst etter å ha beitet hele sommeren.

Tjaktje – høst – regnes til september-oktober. Etter høstslakting kommer parringstida i løpet av 2-3 uker fra midten av september. Da får reinen være i fred for reingjeterne som kan ta seg til andre sysler. Nå kan det komme frost, og da må reinen grave etter urter eller ete lav i stedet for sommerens grønne goder.

Tjaktje-daelvie – høstvinter – er i november og snøen kan nå legge seg. Reinen må mest ty til lav for å komme gjennom vinteren. Det blir tid for å samle dyrene igjen. Mange skal flyttes til vinterbeite mens noen vil bli tatt ut til vinterslakting.

Daelvie – vinter – er i månedene desember, januar og februar, og da må reinen flyttes og gjetes dit det kan være mat å finne. Kanskje må de få fôr i tillegg til det de finner hvis tilgangen på mat blir knapp. Vinteren kan være hard å komme igjennom. Reingjeterne må også være ekstra på vakt mot rovdyr.

 

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden