Nærøymanuskriptet – en kilde til samisk religion

Fra Nærøymanuskriptet. Kilde: Gunnerusbiblioteket. CC BY-SA 4.0

Johan Randulf (1686-1735) var sogneprest i Nærøy og prost i Namdalen i 1718-1727. Det var på den tida da Thomas von Westen la ut på tre store misjonsreiser til Nord-Norge i årene 1716, 1718 og 1722. Målet for reisene var å kristne samene og utrydde samisk tro og praksis. På den siste misjonsreisen tok han veien om Nærøy med et besøk til presten Randulf i januar 1723. Der ble det gjennomført strenge forhør om troen blant samer i området. Fra dette besøket stammer en tekst kalt Nærøymanuskriptet skrevet av presten Randulf.

Nærøymanuskriptet. Kilde: Gunnerusbiblioteket CC BY-SA 4.0

Nærøymanuskriptets fulle tittel er: Relation anlangende Find-Lappernes, saavel i Nordlandene og Findmarchen, som udi Numedalen, Snaasen og Selbye, deris Afguderi og Sathans Dyrkelser som af Guds Naade ved Lector udi Tronhjem Hr Thomas von Westen og de af Hannem samme Stæder beskikkede Missionarier, af hvilke eendeel ere Præster, og eendeel Studentere og Candidati S:S: Ministerii Tiid efter anden ere blevne udforskede og decouvrerede.

Selv om det ikke kan vites sikkert hva som er Randulf egne observasjoner og hva han har hørt av andre, regnes dette som en særlig verdifull kilde til samisk religionspraksis. Blant annet beskrives her en umesamisk runebomme som von Westen hadde tatt i sitt eie. Den ble konfiskert, slik alle trommene ble i denne harde misjonsperioden. Trommer som ikke ble brent med det samme ble samleobjekter. Thomas von Westen hadde selv den største samlingen av trommer, og alle gikk tapt i en brann i København.

Det originale Nærøymanuskriptet er tapt, men det finnes i flere avskrifter og regnes også derfor som en god kilde.  Gunnerusbiblioteket i Trondheim eier en av disse avskriftene som er gjort tilgjengelig i digital utgave.
Just Qvigstads Kildeskrifter til den lappiske mythologi fra 1903 har teksten i transkribert utgave som også er digitalisert.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden