Byrkije reinbeitedistrikt

Sørøst i Nordland og lengst nord i Trøndelag ligger Byrkije reinbeitedistrikt, i Hattfjelldal, Grane og Røyrvik kommuner. Nabodistrikter er Ildgruben og Jillen Njaarke i nord, Vogengelen Njaarke i vest og Tjåehkeren Sijte i sør. Distriktet har lang grense mot Sverige og samebyene Vapsten, Vilhelmina Norra, Vilhelmina Södra og Frostviken Norra.

Byrkije – Børgefjell – er også Norges nest eldste nasjonalpark – opprettet i 1963. Reindrifta er del av verneplanen for nasjonalparken. I tillegg ligger flere naturreservater innen Byrkije reinbeitedistrikt; Stormyra, Simskarmyra, Skarmodalen, Storvelta samt Børgefjell landskapsvernområde. Verneforskriftene skal ikke være til hinder for reindrift.

Sommerbeitene i Byrkije reinbeitedistrikt består av store høyfjellsområder som gir stort mangfold av beitetyper og god tilgang på snø i varme perioder av sommeren.

Byrkije reinbeitedistrikt består av 3 sijteandeler. Distriktet har tilgang på vinterbeiter på svensk side i Nordmaling kommune i Västerbotten og Gideå i Vasternorrland med hjemmel i Lappekodisillen av 1751. For vårbeiting flyttes reinen til Norge. Etter kalvemerking går reinen delvis sammen med rein fra Tjåehkeren Sijte – Østre Namdal reinbeitedistrikt på sommerbeite ved Kvigtinden, og distriktene samarbeider om slakting.

Svenske samebyer har beitetilgang i Byrkijes distrikt i henhold til 1972 konvensjon tradisjonelt bruk. Det gjelder samebyene Vapsten, Vilhelmina Norra og Vilhelmina Södra og Frostviken Norra. I tillegg kommer også sauer på beite innen distriktet. Det er avgjørende å opprettholde en bærekraftig beitebalanse i distriktet.

Foruten arealinngrep er regulering av de norsk-svenske forholdene den største utfordringen for Byrkije reinbeitedistrikt. Det er behov for nye avtaler.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Sigbjørn Dunfjeld gir en grundig oversikt over natur, reindrift og kulturminner i Byrkije i sin artikkel «Diehpelemehkie – et samisk ressurslandskap i Byrkije/Børgefjell» i 11. årgang (2013) av årboka Åarjel-saemieh – samer i sør, fra museet Saemien sijte.

Noen samiske navn vi finner i Byrkije:
Ruffie – Tiplingen
Noeresfiellie – Nursfjellet
Smeelehmehkie – Storelvdal
Voelensnurhtjie -Kvigtind

Byrkije reinbeitedistrikt
Byrkije reinbeitedistrikt. Kartproduksjon: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden