Trollheimen sijte

Trollheimen sijte ligger i fjellområdet Trollheimen, mellom Surnadalsføret, Orkla, Oppdal og Sunndalen. Det beites i to fylker – Trøndelag og Møre og Romsdal; i kommunene Rennebu, Oppdal, Meldal, Midtre Gauldal, Sunndal, Surnadal og Rindal. De fem sijteandelene i Trollheimen tilhører familiene Kant og Renander, som har base på Nerskogen i Rennebu.

Den samiske reindriften i området har etter alt å dømme lange tradisjoner, men etter en omdiskutert høyesterettsdom i 1981 om reindrift i Trollheimen, ble ikke reindrifta ansett å ha sedvanerettslig grunnlag. Reindriften i Trollheimen har derfor fått hjemmel i en egen lov, Trollheimenloven fra 1984.

Det har vært ulike utfordringer knyttet til å bevare tamreindrift i Trollheimen fram til dagens lovregulering fra 1984. Da Tilleggslappeloven kom i 1897 ble det bare tillatt med reindrift i Meldal mens det var forbud i de øvrige kommunene. Fra midt på 1900-tallet og de neste tiårene kom ønsker om å drive villreinjakt i området, men dette fikk ikke medhold da saken kom til Stortinget. Et rettsforlik i 1978 tilsa at tamreindriften skulle avvikles da, men dette ble igjen snudd og førte fram til dagens særlov. Hvordan situasjonen har utviklet seg videre blir eksempelvis belyst i en utredning fra 2010 om Sikring av bærekraftig reindrift i Trollheimen. Sammendraget gir et inntrykk av dagens situasjon.

Det er slektskap mellom samene på Nerskogen og den samiske bosettingen i Setesdal.

Historien om samisk liv i Trollheimen kan skrives på mange måter. I kirkebøkene fra  1600-tallet finnes flere samiske personer. I en artikkel i det arkeologiske tidsskriftet Spor (nr 2, 2018) skriver Harald Bugge Midthjell om funnet av to samiske gammetufter i Trollheimen. En i Storlidalen som er datert til 136-341 e.Kr. og en i Finnråa i Rindal som er datert til 170 f.Kr-130 e.Kr.

Du finner distriktsplaner for reinbeitedistriktene på Statsforvalterens hjemmeside.

Bildet er fra distriktets hjemmeside.

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden