Tjåehkere reinbeitedistrikt

Tjåehkeren sijte (Østre Namdal reinbeitedistrikt) omfatter hele Røyrvik kommune og større eller mindre deler av kommunene Namsskogan, Grong, Lierne, Snåsa, Overhalla, Namsos, Namdalseid og Steinkjer i Trøndelag; i tillegg til områder i Grane og Hattfjelldal i Nordland og et område med beiterett i Sverige.

Tjåehkere er det største reinbeitedistriktet i Nord-Trøndelag reinbeiteområde og har 12 sijteandeler. Tjåehkere ble sterkt berørt av kraftutbyggingen i Namsenvassdraget på 1950-60 tallet, der bl.a. sommerboplassen Johkegaske ved Namsvatnet ble neddemt.

Navnet Tjåehkere kommer fra øya med samme navn – på norsk Gudfjelløya. På denne bratte innlandsøya i Tunnsjøen finnes det viktige samiske kulturminner, men historien om øya er dessverre også skjemmet av sagn som forvrenger samisk kultur og historie. Åke Jünge har skrevet en artikkel i Årbok for Nord-Trøndelag 2013 hvor han punkterer disse sagnene.

Området består av tre driftsgrupper: Steinfjellgruppen, Jåma/Dærgagruppen og Hartkjølgruppen (Mealkoe). Hartkjølen/Mealkoe ligger øst i Lierne, i det området som nå er Lierne nasjonalpark. Det er en norsk sijteandel som driver i dette området, i samdrift med reineiere fra Jijnjevaerie sameby. De to andre gruppene har vinterbeite vest for Grong/Snåsavatnet, og sommerbeite i Børgefjell.

Reineierne herfra er, sammen med reineiere fra nabodistriktene, også medeiere i Li-Vilt, som driver med slakting og foredling av reinkjøtt.

Den tragiske bussulykken i Dunderlandsdalen er en del av historien til dette distriktet. Samepolitikeren Ellinor Jåma, som var leder av Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL) 2014–21, er fra dette distriktet.

Håkan Hermanstrand har skrevet boken «Røyrvik – Samene i Østre Namdal» (2009). Den gir en god historisk gjennomgang av reindriften i Namdalen, og viser hvor sentralt Børgefjell var som sommerbeite, mens kystområdene i hovedsak ble brukt som vinterbeiteområder.

Et kjent samisk kulturminne herfra er viseren fra Jåmafjell som er Gïeleaernies logo.

Mer å lese og se :

 

Tjåehkere reinbeitedistrikt

Savner du noe, eller har noe å legge til?

Vet du mer om dette temaet? Vi tar gjerne imot informasjon om historie, bruk, motiv eller annet som kan være interessant for andre. Legg gjerne med en referanse eller lenke til dokumentasjon, dersom dette finnes.

  • *Sendes kun til oss, og publiseres ikke på siden